Aktuelnosti

Poštovani prijatelji, gosti i posjetioci !!!

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac, Upravni odbor ustanove na 12. redovnoj sjednici održanoj 21.11.2018. godine donio je odluku o organizovanju novogodišnje zabave za 31.12.2018. i  01.01.2019. godine.

Novogodišnja zabava će se organizovati u objektu JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac uz adekvatan zabavno - muzički program i Bend „GIDA BEND“ iz Tuzle te večeru dana 31.12.2018. i 01.01.2019.godine. Bend „GIDA BEND“ je izabran za izvođenje novogodišenjeg muzičkog programa po cijeni od 4.500,00 KM a muziciranje se odnosi na dvije večeri 31.12.2018. i 01.01.2019. godine.

Izaberite najbolju opciju za vas iz ponude:

  • Cijena ulaznice za doček Nove godine:
    za 31.12.2018.g. -  100,00  KM po osobi
  • Cijena ulaznice za reprizu Nove godine:
    za 01.01.2019.g. -  25,00 KM po osobi

U cijenu ulaznice za 31.12.2018. uračunata je svečana večera i konzumacija pića ( alkoholna i bezalkoholna ) koja je neograničena, muzički program i dekoracija.

U cijenu ulaznice za 01.01.2019. uračunat će se hladno predjelo, muzički program, dekoracija.

  • Jedan dan novogodišnjeg aranžmana za 2018/2019 iznosi  160,00 KM po osobi

Aranžman počinje sa svečanom večerom 31.12.2018. godine, a završava se doručkom 01.01.2019. godine

  • Dva dana novogodišnjeg aranžmana 225,00 KM po osobi

U aranžman ulazi TP dva dana ( doručak, ručak, večera ), ulaznica za doček Nove godine, ulaznica za reprizu Nove godine, aranžman počinje sa svečanom večerom 31.12.2018. godine, a završava sa ručkom 02.01.2019. )

 Dodatne pojedinosti:

U cijenu svih aranžmana uključeno je besplatno korištenje rekreativnog bazena.

Pacijenti koji se zatkenu na banjskom liječenju mogu koristiti aranžman uz iste uvjete po cijeni od 225,00 KM za dva dana ili mogu kupiti samo ulaznicu za doček Nove godine po cijeni od 100KM

U prodaju će se pustiti za doček nove godine 31.12.2018. 220 ulaznica, a za 01.01.2018. 150 ulaznica.

Rezervacija mjesta u restoranu će se izvršiti kupovinom i preuzimanjem ulaznica na recepciji.

Rezervacija za aranžman vrši se uplatom avansa minimalno do visine 30% aranžmana na recepciji ili na račun ustanove

Na osnovu člana 2. Pravilnika  o postupku  i kiterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu  medicinq rehabilitaciju i banjsko  liječenje Banja Ilidža Gradačac br: 01_533/2018
od 29.03.2018.god.,  te člana  27. Statuta JZU Centar za fizikalnu  medicinu,  rehabilitaciju  i banjsko liječenje  "Ilidža" Gradačac,  direldor Ustanove raspisuje


OGLAS
za prijem u radni  odnos

Cjelokupni tekst oglasa, uslove i rok za prijavu možete pogledati u prilogu downloada:

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 2. Pravilnika o postupku i kriterijima prijem u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac br: 01-533/2018 od 29.03.2018. god., te člana 27. Statuta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, direktor Ustanove raspisuje

 

OGLAS
za prijem u radni odnos

1. KUHAR       1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine, puno radno vrijeme

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće opšte uslove:
1. da je državljanin BiH,
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
3. da nije kažnjavan,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće potrebne uslove:
1. Ugostiteljska škola - kuharski smijer
2. SSS ili KV (četvorogodišnja ili trogodišnja škola )
3. Rad na računaru

Svi kandidati koji se prijavjuju na radno mjesto, dužni su priložiti slijedeću dokmuentaciju:

1. Diploma o završenoj školi
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. PBA3 obrazac ( cips )
5. Kraću biografiju, kontakt telefon

Poželjno je da kandidati dostave dokaz o ranijem radnom iskustvu ( preporuke ranijih poslodavaca ili obrazovnih institucija ).

Kandidati koji ostvare pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica ( "Službene novine TK" br. 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ( "Službene novine TK" br. 9/14 i 6/15 ), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije. JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže u prijavu.

Komisija će na osnovu kvalifikacija, iskustva i vještina izvršiti ocjenu kandidata i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa obavit će intervju.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 3 mjeseca ),
2. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija ),
3. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ( ne starijeod 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija ).

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:
JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac,
Hazna bb, 76250 Gradačac
Sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos-

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu "Dnevni avaz", web stranici Općine i web stranici JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac.