Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Sl. novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 9. Pravilnika o radu JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac broj: 01- 191/2022 od 31.01.2024. godine, člana 4. Pravilnika o postupku i kriterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac broj: 01-640/2023od 02.03.2023. godine, Odluka Upravnog odbora o davanju saglasnosti broj: 01-1666/2024 od 25.06.2024.godine i Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos radnika u ustanovu broj: 02-1638/2024 od 21.06.2024. godine, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

Tekst javnog oglasa i prijavni obrazac možet downloadovati u nastavku:

DOWNLOAD

Tekst javnog oglasa

Prijavni obrazac