Aktuelnosti

Na osnovu člana 27. Statuta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac, člana 2. Pravilnika o postupku i kriterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac i odluke direktora o potrebi prijema radnika broj: 02-570/2019 od 21.03.2019. godine, direktor Ustanove raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 1. Fizioterapeut - 1 izvršilac  na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju 3 (tri) mjeseca;

 

 1. Fizioterapeutski tehničar - 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan)  mjesec;

 

 1. Medicinski tehničar - 1 izvršilac  na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju 1 (jedan)  mjesec;

 

 1. Kuhar - 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju  1 (jedan) mjesec;

 

 1. Konobar - 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju  1 (jedan) mjesec

 Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
 4. da nije kažnjavan,
 5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

Za poziciju 1. Fizioterapeut kineziterapije – VSS/VŠS ,Visoka zdravstvena škola-smjer smjer fizioterapija VSS VII stepen 240 ECTS   ili 180 ECTS bodova ili Viša zdravstvena škola-smjer fizioterapija VŠS VI,Položen stručni ispit, Licenca, Rad na računaru, 2 godine radnog iskustva

Za poziciju 2. Fizioterapeutski tehničar hidro i elektro terapija- SSS, Medicinska škola, smjer fizioterapeutski tehničar, položen Stručni ispit, Licenca, Rad na računaru

Za poziciju 3. Medicinski tehničar            - SSS, Medicinska škola, opšti smjer, položen Stručni ispit, Licenca, Rad na računaru

Za poziciju 4. Kuhar         - SSS/KV, Ugostiteljska škola-kuharski smjer, četverogodišnja ili trogodišnja, Rad na računaru

Za poziciju 5.- SSS/KV, Ugostiteljska škola-smjer konobar, četverogodišnja ili trogodišnja, Rad na računaru 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diploma o završenoj školi
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. PBA 3 obrazac (cips)
 5. Licenca i dokaz o položenom stručnom ispitu za poziciju 1, 2 i 3.
 6. Potvrdu o radnom iskustvu za poziciju 1.
 7. Dokaz (certifikat ili potvrda) o poznavanju rada na računaru,
 8. Kraću biografiju, kontakt telefon

Kandidati koji imaju radno iskustvo poželjno je da za isto dostave dokaze o ranijem radnom iskustvu (preporuke ranijih poslodavaca ili obrazovnih institucija).

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika a koje izdaje Opštinska služba za boračko invalidsku zaštitu i Odjeljenje odbrane prema mjestu prebivališta, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci sa ukupnom evidencijom mjeseci i dana od strane ove službe.

Napomena:

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije. JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za razmatranje prijava kandidata u skladu sa postupkom, načinom i kriterijima koji su propisani Zakonom o radu i internim aktima ustanove. U skladu sa internim aktima ustanove Komisija će izvršiti rangiranje kandidata na osnovu vrednovanja slijedećih kriterija:

 1. Dužina čekanja na posao u struci (stepen i profil) evidentiran kod službe za zapošljavanje
 2. Pripadnost boračkoj populaciji (branitelj ili član porodice branitelja)
 3. Intervju

Komisija će na osnovu kvalifikacije, iskustva i vještina izvršiti ocjenu kandidata i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa obavit će intervju.

Svi prijavljeni kandidati, pismenim putem, biti će obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca),
 2. 2. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija)
 3. 3. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija).

Nepotpune , neblagovremene i neuredne prijave se neće razmatrati.

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac,

Hazna bb, 76250 Gradačac

Sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos-

Prijave se dostavlju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu

”Dnevni avaz”, web stranici Općine i web stranici JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac.

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac Upravni odbor na 12. redovnoj sjednici donio je:

CJENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika stavlja se van snage Cjenovnik zdravstvenih usluga broj 392/2015 od 18.02.2015. godine, Odluka o izmjeni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 2362/2015 od 11.12.2015. godine, Odluka o dopuni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 01-288/2016 od 22.02.2016. godine i Odluka o izmjeni cjenovnika zdravstvenih usluga broj 01-2179/2016 od 07.10.2016. godine.

CJENOVNIK UGOSTITELJSKO - TURISTIČKIH USLUGA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika stavlja se van snage Cjenovnik ugostiteljsko-turističkih usluga broj: 01-2716/2016 od 31.12.2016. godine i Odluka o dopuni Cjenovnika ugostiteljsko-turističkih usluga broj: 01-2061/2017 od 06.11.2017.godine.

 

Cjenovnici stupaju na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 05.01.2019.godine.

Cjelokupne cjenovnike po stavkama možete pogledati u okviru linka CJENOVNIK naslovne strane zvanične web stranice JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC.

 

 

Poštovani prijatelji, gosti i posjetioci !!!

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac, Upravni odbor ustanove na 12. redovnoj sjednici održanoj 21.11.2018. godine donio je odluku o organizovanju novogodišnje zabave za 31.12.2018. i  01.01.2019. godine.

Novogodišnja zabava će se organizovati u objektu JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac uz adekvatan zabavno - muzički program i Bend „GIDA BEND“ iz Tuzle te večeru dana 31.12.2018. i 01.01.2019.godine. Bend „GIDA BEND“ je izabran za izvođenje novogodišenjeg muzičkog programa po cijeni od 4.500,00 KM a muziciranje se odnosi na dvije večeri 31.12.2018. i 01.01.2019. godine.

Izaberite najbolju opciju za vas iz ponude:

 • Cijena ulaznice za doček Nove godine:
  za 31.12.2018.g. -  100,00  KM po osobi
 • Cijena ulaznice za reprizu Nove godine:
  za 01.01.2019.g. -  25,00 KM po osobi

U cijenu ulaznice za 31.12.2018. uračunata je svečana večera i konzumacija pića ( alkoholna i bezalkoholna ) koja je neograničena, muzički program i dekoracija.

U cijenu ulaznice za 01.01.2019. uračunat će se hladno predjelo, muzički program, dekoracija.

 • Jedan dan novogodišnjeg aranžmana za 2018/2019 iznosi  160,00 KM po osobi

Aranžman počinje sa svečanom večerom 31.12.2018. godine, a završava se doručkom 01.01.2019. godine

 • Dva dana novogodišnjeg aranžmana 225,00 KM po osobi

U aranžman ulazi TP dva dana ( doručak, ručak, večera ), ulaznica za doček Nove godine, ulaznica za reprizu Nove godine, aranžman počinje sa svečanom večerom 31.12.2018. godine, a završava sa ručkom 02.01.2019. )

 Dodatne pojedinosti:

U cijenu svih aranžmana uključeno je besplatno korištenje rekreativnog bazena.

Pacijenti koji se zatkenu na banjskom liječenju mogu koristiti aranžman uz iste uvjete po cijeni od 225,00 KM za dva dana ili mogu kupiti samo ulaznicu za doček Nove godine po cijeni od 100KM

U prodaju će se pustiti za doček nove godine 31.12.2018. 220 ulaznica, a za 01.01.2018. 150 ulaznica.

Rezervacija mjesta u restoranu će se izvršiti kupovinom i preuzimanjem ulaznica na recepciji.

Rezervacija za aranžman vrši se uplatom avansa minimalno do visine 30% aranžmana na recepciji ili na račun ustanove