Aktuelnosti

Na osnovu člana 2. Pravilnika  o postupku  i kiterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu  medicinq rehabilitaciju i banjsko  liječenje Banja Ilidža Gradačac br: 01_533/2018
od 29.03.2018.god.,  te člana  27. Statuta JZU Centar za fizikalnu  medicinu,  rehabilitaciju  i banjsko liječenje  "Ilidža" Gradačac,  direldor Ustanove raspisuje


OGLAS
za prijem u radni  odnos

Cjelokupni tekst oglasa, uslove i rok za prijavu možete pogledati u prilogu downloada:

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 2. Pravilnika o postupku i kriterijima prijem u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac br: 01-533/2018 od 29.03.2018. god., te člana 27. Statuta JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, direktor Ustanove raspisuje

 

OGLAS
za prijem u radni odnos

1. KUHAR       1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine, puno radno vrijeme

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće opšte uslove:
1. da je državljanin BiH,
2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
3. da nije kažnjavan,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće potrebne uslove:
1. Ugostiteljska škola - kuharski smijer
2. SSS ili KV (četvorogodišnja ili trogodišnja škola )
3. Rad na računaru

Svi kandidati koji se prijavjuju na radno mjesto, dužni su priložiti slijedeću dokmuentaciju:

1. Diploma o završenoj školi
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. PBA3 obrazac ( cips )
5. Kraću biografiju, kontakt telefon

Poželjno je da kandidati dostave dokaz o ranijem radnom iskustvu ( preporuke ranijih poslodavaca ili obrazovnih institucija ).

Kandidati koji ostvare pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica ( "Službene novine TK" br. 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona ( "Službene novine TK" br. 9/14 i 6/15 ), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa, moraju biti ovjerene kopije. JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže u prijavu.

Komisija će na osnovu kvalifikacija, iskustva i vještina izvršiti ocjenu kandidata i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa obavit će intervju.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 3 mjeseca ),
2. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija ),
3. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ( ne starijeod 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija ).

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili na adresu:
JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac,
Hazna bb, 76250 Gradačac
Sa naznakom - Prijava na oglas za prijem u radni odnos-

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu "Dnevni avaz", web stranici Općine i web stranici JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac.

Javnoj zdravstvenoj ustanovi Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac Rješenjem o akreditaciji Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH broj 02-37-409-3/16 od 30.11.2016. godine, dodijeljena je bezuslovna akreditacija sa 94,00 % ispunjenih akreditacijskih standarda čime je ustanova dobila potvrdu da je na ljestvici visoko pozicioniranih ustanova profesionalnog kvaliteta, a i standarda poslovanja.