Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (,,SI. novine FBiH", broj: 26116, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (,,SI. Novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 9. Pravilnika o radu JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradacac broj: 191/2022, člana 4. Pravilnika o postupku i kriterijima prijema u radni odnos u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradacac broj: 01-640/2023, Odluka Upravnog odbora o davanju suglasnosti broj: Ol-1153/2024 od 10.05.2024.godine i Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos radnika u ustanovu broj: 02-982/2024 od 23.04.2024. godine, JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidza" Gradacac raspisuje

 

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradacac sa sjedištem u Gradačcu, ulica Hazna bb, vrsi prijem u radni odnos radnike i to na slijedeća radna

mjesta:

DOWNLOAD

Tekst javnog oglasa

Prijavni obrzac