Na osnovu člana 52. stav (7) tačka a) Zakona o javnim nabavama (“ Službeni glasnik BiH ”, broj: 39/14 i 59/22), JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac – kao Ugovorni organ obavještava da postoje privredni subjekti s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa, i to:

- „DŽENA“ d.o.o. Gradačac, a što je utvrđeno na osnovu Izjava koje su prikupljene u skladu s odredbama člana 52. stav (6) Zakona o javnim nabavama (“ Službeni glasnik BiH ”, broj: 39/14 i 59/22).

Ova obavijest će se ažurirati bez odlaganja ukoliko nastupe promjene.