Aktuelnosti

Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine  Fedracije BiH“ broj 46/2010, 75/2013) , člana 30. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju  i  banjsko  liječenje  «Ilidža»  Gradačac kao i Odluke Upravnog odbora broj: 01-2486/2020 od 30.12.2020. godine, Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac raspisuje

 

 

 

 

 

J A V N I   O G L A S

  za izbor i imenovanje direktora
Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu,
rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

I Predmet javnog oglasa

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac.

II Opis poslova

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje,predstavlja i zastupa i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja poslove u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj 46/10, 75/2013), kao i odredbama Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac.

III Opći i posebni uslovi:

  1. Opći uslovi
  1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
  2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
  3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
  4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
  5. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)

 Posebni uslovi

  1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
  2. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci);
  3. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
  4. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti- fizikalna medicine i rehabilitacija, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

IV Izbor i imenovanje

Izbor i imenovanje direktors JZU Centar za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove biće pozvani na intervju.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

V Rok za podnošenje prijava kandidata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu stanovanja i kontakt telefon, dostaviti orginal dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih javnim oglasom.

Dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke III  alineja 3 : “Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti” dužan je priložiti naknadno samo kandidat koji bude imenovan za direktora.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 15  dana  od dana  posljednjeg javnog objavljivanja ovog javnog oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” , dnevnim novinama “Oslobođenje” i web stranici ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena dokumentacije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno na adresu:

Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu,

rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac

Hazna bb    76250 GRADAČAC

sa naznakom

„Prijava za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“

Gradačac  –  za Upravni odbor“

 

Na poleđini koverte napisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VI Način i rok obavještenja kandidata o o rezultatima oglasa

Svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac.

UPRAVNI ODBOR

 JZU BANJA “ILIDŽA” GRADAČAC     

Poštovani posjetioci, dragi gosti, poslovni partneri !!!

Iza nas je jedna godina koja je po mnogo čemu bila teška. Svi smo zbog pandemije virusa COVID-19 morali da se prilagodimo novom, drugačijem načinu , poslovanja, socijalne interakcije, kao i svakodnevnog života.

Nadamo se, da smo i u tim vanrednim okolnostima, uspjeli da odgovorimo Vasim zahtjevima kada je boravak u JZU Banja Ilidža u pitanju, te da ćemo u narednoj godini, moći pružiti još veći nivo usluge u skladu sa objektivnim društvenim i zdravstvenim okolnostima.

U ime svih uposlenika JZU Banja Ilidža Gradačac i svoje lično ime  i u nastupajućoj 2021-oj godini želim Vam dobro zdravlje, porodičnu sreću i uspjeh kako u privatnom životu, tako i na poslovnom planu.

SRETNA NOVA GODINA

Enis Kavazović - direktor
JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC

Na osnovu člana 23. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac Upravni odbor na 35. redovnoj sjednici održanoj dana 31.12.2020. godine donio je:

CJENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika stavlja se van snage Cjenovnik zdravstvenih usluga broj 01-410/2020 od 21.02.2020. godine

 

Cjenovnici stupaju na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.01.2021.godine.

Cjelokupne cjenovnike po stavkama možete pogledati u okviru linka CJENOVNIK naslovne strane zvanične web stranice JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC.