Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine  Fedracije BiH“ broj 46/2010, 75/2013) , člana 30. Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju  i  banjsko  liječenje  «Ilidža»  Gradačac kao i Odluke Upravnog odbora broj: 01-2486/2020 od 30.12.2020. godine, Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac raspisuje

 

 

 

 

 

J A V N I   O G L A S

  za izbor i imenovanje direktora
Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu,
rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

I Predmet javnog oglasa

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac.

II Opis poslova

Direktor rukovodi radom Ustanove, organizuje i vodi poslovanje,predstavlja i zastupa i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, te obavlja poslove u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj 46/10, 75/2013), kao i odredbama Statuta Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac.

III Opći i posebni uslovi:

  1. Opći uslovi
  1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);
  2. Da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);
  3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz: ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije koje se dostavlja nakon izbora kandidata);
  4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave javnog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
  5. Da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa)

 Posebni uslovi

  1. Da ima završen medicinski ili farmaceutski fakultet (dokaz: diploma o završenom fakultetu);
  2. Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci);
  3. Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu, odnosno završenu specijalizaciju iz zdravstvenog menadžmenta ili završen postdiplomski studij iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: odgovarajući pisani dokument-certifikat o zdravstvenom menadžmentu u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove „Službene novine F BiH“, broj: 77/17);
  4. Program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu uz obavezan intervju sa kandidatima koji ispunjavaju javnim oglasom propisane uslove/uvjete. Kandidati mogu uz program rada i razvoja priložiti i dokaz o referensama u dosadašnjem radu u struci, a naročito u oblasti specijalističke medicinske djelatnosti- fizikalna medicine i rehabilitacija, što predstavlja osnovnu djelatnost ustanove.

IV Izbor i imenovanje

Izbor i imenovanje direktors JZU Centar za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac se vrši na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove biće pozvani na intervju.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzeće se u obzir i cijeniti menadžerske sposobnosti, sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, sposobnost tumačenja i primjene zakona i drugih propisa, naročito iz djelatnosti Ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, kao i rezultati rada ostvareni tokom karijere.

V Rok za podnošenje prijava kandidata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu stanovanja i kontakt telefon, dostaviti orginal dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog oglasa, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih javnim oglasom.

Dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke III  alineja 3 : “Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti” dužan je priložiti naknadno samo kandidat koji bude imenovan za direktora.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 15  dana  od dana  posljednjeg javnog objavljivanja ovog javnog oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” , dnevnim novinama “Oslobođenje” i web stranici ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zaprimljena dokumentacije neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno na adresu:

Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu,

rehabilitaciju i banjsko liječenje «Ilidža» Gradačac

Hazna bb    76250 GRADAČAC

sa naznakom

„Prijava za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“

Gradačac  –  za Upravni odbor“

 

Na poleđini koverte napisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VI Način i rok obavještenja kandidata o o rezultatima oglasa

Svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža” Gradačac.

UPRAVNI ODBOR

 JZU BANJA “ILIDŽA” GRADAČAC